Over IzAAC

IzAAC helpt bij het oplossen van zakelijke geschillen

Wat wij doen?

Wat wij doen?

Wij adviseren, bemiddelen of treden op als mediator en fungeren, als dat nog nodig is, in elk geval als arbiter of bindend adviseur.

Zakelijk geschil
De inzet van de  bij IzAAC betrokken deskundigen richt zich op geschillen binnen rechtspersonen, personenvennoot- schappen en tussen samenwerkende partners. We adviseren hoe zakelijke conflicten kunnen worden voorkomen, hoe conflicten kunnen worden beheerst en helpen ondernemers een zakelijk conflict efficiënt op te lossen.

Alternatief
Met de toepassing van bemiddelings- of mediation-technieken helpen wij betrokkenen om tot een gedragen oplossing te komen. Pas als dat niet lukt, is arbitrage of bindend advies een alternatief.

Alternatief betekent ook dat wij, afhankelijk van de omstandigheden, ten opzichte van de partijen en het geschil een actievere houding aannemen dan een rechter doorgaans doet.

Deskundigheid
Afhankelijk van de aard van het geschil kijken we welke deskundigheid nodig is en passen we een combinatie toe van de beste traditionele en alternatieve methodes van conflictoplossing.

Vaak kan dat met één adviseur, bemiddelaar of arbiter, c.q. bindend adviseur. Zo nodig wordt hij of zij ondersteund door de binnen IzAAC beschikbare deskundigheid en disciplines.

Beter resultaat
Wij geloven in een andere manier van het oplossen van geschillen, slim bemiddelen, buiten de rechtszaal blijven, goedkoper, creatiever, gerichter en sneller werken: in het leveren van maatwerk en daarmee in betere resultaten.

Van die betere resultaten profiteren ook uw bedrijfsprocessen. U en uw onderneming zijn veel eerder ‘back in business’.

Doelstellingen

Het voorkomen van geschillen

Het beheersen van de risico’s die met een conflict verbonden zijn

Het oplossen van het conflict onder afweging van alle betrokken belangen

Het trekken van lessen voor toekomstige samenwerking

Voor wie wij dit doen

Voor wie wij dit doen

De binnen IzAAC gehanteerde methode DACCC heeft bewezen goed te werken bij het voorkomen, beheersen en het oplossen van geschillen in besloten verhoudingen.

Denk hierbij aan:

  • problemen in maatschappen en instellingen, o.a. in ziekenhuizen
  • geschillen tussen aandeelhouders
  • vennoten die conflicten met elkaar hebben, bijvoorbeeld over bevoegdheden
  • stagnerende bedrijfsopvolgingen
  • leden van een vereniging voor appartementsrechteigenaren die niet meer door één deur kunnen, of waar de ledenvergaderingen dreigen te ontsporen
  • haperingen in de besluitvorming
  • strubbelingen rond bestuur en toezicht
  • conflicten over vertegenwoordiging

Voorkomen
De aan IzAAC verbonden deskundigen helpen geschillen te voorkomen door het maken van goede aandeelhouders-overeenkomsten en vennootschapsaktes.

Maar ook door het goed begeleiden van inleidende besprekingen op een voorgenomen samenwerking of bedrijfsopvolging. En soms door samen met de betrokkenen een analyse te maken van verschillen in persoonlijkheden.

Beheersen
Áls er een geschil ontstaat helpen de aan IzAAC verbonden deskundigen dat te beheersen door de toepassing van juridische en aan de psychologie ontleende interventietechnieken.

Oplossen
Uw onderneming is gebaat bij een adequate en duurzame oplossing van geschillen. De binnen IzAAC gehanteerde methode DACCC biedt in vergelijking met langdurige procedures bij de rechter of traditionele arbitrage een besparing aan kosten en energie.

De methode is doortastend, oplossingsgericht en voortvarend.

IzAAC staat voor het voorkomen, beheersen en oplossen van geschillen in rechtspersonen en vennootschappen.

Hoe wij dit doen?

Hoe wij dit doen?

De coach
Met de coach uit het IzAAC team bespreekt u het (dreigend) geschil en bekijkt u wat nodig is om een duurzame en adequate oplossing te bereiken. We kijken niet alleen naar de juridische aspecten, maar ook naar de psychologische, fiscale, waarderingstechnische en praktische kanten van het geschil.

De teamleden
De coach kan zelfstandig optreden of in overleg met de opdrachtgever andere deskundigen uit het team, zoals een accountant, psycholoog of fiscalist betrekken.

Uw eigen mensen
Bij het oplossen van een geschil kunnen ook uw eigen deskundigen een belangrijke rol spelen. Het IzAAC team maakt graag gebruik van hun inbreng door samen te werken.

Stap 1
Wij kiezen altijd voor mediation, bemiddeling of collaborative practice om in overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2
Pas wanneer mediation, bemiddeling of collaborative practice niet tot overeenstemming leiden, wordt bindend advies of arbitrage ingezet om het geschil op te lossen.

Flits
Is snelheid geboden? Flitsmediation en flitsarbitrage kunnen op gezamenlijk verzoek van partijen op verkorte termijn door IzAAC worden uitgevoerd.

Eclectisch
De methode is eclectisch. Dit betekent dat we uit alle mogelijke methoden van geschiloplossing de beste elementen halen en deze toespitsen op een concreet geschil.

De methode is steeds transparant naar alle betrokkenen.